External links

Nykyinen ja aikaisempi työ

 

  • Vuoden 2019 alusta työskentelen Lundin yliopiston professorina ja IIIEE-instituutin johtajana.
  • Vuodesta 1997 vuoten 2018 lopuun työskentelin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Vuosina 2012-2018 tutkimusjohtajana ja enen sitä tutkimusprofessorina, erikoistutkijana ja tutkijana.
  • Vuonna 2011 toimin ympäristöpolitiikan määräaikaisena professorina Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa.
  • 1991-1997 työskentelin tutkijana Riista- ja kalantutkimuslaitoksessa.

 

Erityistehtäviä

 

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtaja, 25.9.2014 - 31.12.2018.
  • Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tieteellisen komitean puheenjohtaja, 1.12.2016 - 31.12.2018.
  • Tutkimuseettisen toimikunnan jäsen 2013-2015
  • Olen ollut aktiivisesti mukana Suomen arviointiyhdistyksen toiminnassa, missä toimin hallituksen jäsenenä kahdeksan vuotta (joista puheenjohtajana 2003–2005).

 

Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot

 

Hallintotieteiden tohtori, 2006   Tampereen yliopisto, Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
                                                   Väitöskirja: Environmental Policy Evaluation: Concepts and Practice

Valtiotieteiden maisteri, 1989    Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta,
                                                  Kansantaloustiede (pääaine)

Dosentin arvo, 2007                  Ympäristöpolitiikan dosentti, Tampereen yliopisto

 

Omaa tutkimustani

 

Tutkimusintressejäni ovat liittyneet mm. ympäristöpolitiikan arviointiin, ekotehokkuuteen, ympäristöinnovaatioihin massa- ja paperiteollisuudessa sekä meriliikenteessä. Viime vuosina olen erityisesti tutkinut energia- ja liikennejärjestelmien muutosmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

 

Esimerkkejä suomenkielisistä julkaisuista

 

Mickwitz, P. and R. Maijala 2015. Strateginen tutkimus ja Strategisen tutkimuksen neuvostoTieteessä tapahtuu 33(6): 29-33.

Mickwitz, P., J. Seppälä, L. Kauppi and M. Hildén 2014. Kohti hiilineutraalia kiertotaloutta – tutkimus vauhdittamaan muutostaSYKE Policy Briefs, Suomen ympäristökeskus 13.6.2014.

Antikainen R., Mickwitz P., Seppälä J., Virkamäki V., Leppänen M., Hujala T., Riala M., Nummelin T., Paavilainen L., Vihinen H., Kurppa S., Kitti L., Thessler S. 2013. Vihreän kasvun mahdollisuudet. Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 4/2013.

Mickwitz, P. and Rekolainen S. 2012. Turvetuotannon haittojen korjaus vie aikaaHelsingin Sanomat 13.6.2012: A 2 (Vieraskynä).

Melanen M. ja P. Mickwitz 2011. ”Ilmastonäkökulma kaikkiin päätöksiin – ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen”, Virtanen A. ja L. Rohweder (toim.) Ilmastonmuutos käytännössä: Hillinnän ja Sopeutumisen Keinoja, Helsinki: Gaudeamus 145-161.

Primmer E. & Mickwitz P. 2009. Nobelistin terveiset Kööpenhaminaan Suomen Kuvalehti 50/2009: 79 (11.12.2009). (Myös sähköisenä otsikolla "Taloustieteen nobelisti uskoo paikallisiin ratkaisuihin".)

Melanen M. & Mickwitz P. 2009. Minne Suomesta hävisi ilmastopoliittinen keskustelu?  Helsingin Sanomat 11.2.2009: C 5.

Mickwitz P, P. Kivimaa, M. Hildén, A. Estlander & Melanen M 2008. Ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen ja politiikkakoherenssi. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2008.

Antikainen R., J. Tenhunen, M. Ilomäki, P. Mickwitz, P. Puntila M. Puustinen, J. Seppälä & L. Kauppi 2007. Bioenergian uudet haasteet Suomessa ja niiden ympäristönäkökohdat, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 11/2007, Helsinki.

Mickwitz P., H.  Mela & P.  Kautto 2006. Materiaalitehokkuutta edistävien ohjauskeinojen vaikutusten arviointi, Ympäristö ja terveys 37(9): 52-55.

Kautto P., H. Mela & P. Mickwitz 2006. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016, Taustaselvitys Osa II: Materiaalitehokkuuden edistämisen vaikutusten arviointi , Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2006, Helsinki.

 

 

 

 

 

Vuoden 2019 alusta

 

Toimin Lundin yliopiston professorina ja IIIEE-instituutin johtajana (IIIEE = International Institute for Industrial Environmental Economics)

gallery/permickwitz9471

© Kuva: Maarit Kytöharju